Ferîta Aperta

Gio, 25/06/2020 - 12:00

Memorabuli e precîsa ’a sua ferita
aperta, “i quand’ancôr cotrâru ricivûta,”
restâu sulennementi ’a favurîta
i tutti latti a sua: decîsa e muta…
azzannand’u so’cori, p’o restu da so’ vita!

Fusti…
‘A ferîta ‘aperta soprumâna
e piaga da so’vita chi camîna
‘a velenûsa durcîzza da funtâna
chi ‘nducîa ‘u so’ cori ogni matîna…
… durcîzza velenûsa chi mai sana!

Fusti…
‘a ferîta ‘aperta micidiâli,
ormai giâ cancarûsa chi mai cedi,
u so’ cancar’amâtu Virginâli
chi resta puru fin’o so’ morîri…
… campiunessa bbellizza senza uguâli!

Peppe (Joe) Bumbaca
Toronto, Canada

Rubrica: 
Tags: 

Notizie correlate